ZAČNI
SVOU VÝZVU

NEBO

* povinná pole
POKRAČUJ

registrací souhlasíš s podmínkami soutěže

zapomněl jsi své heslo?

PODMÍNKY A PRAVIDLA

Podmínky soutěže


Zapoj se do soutěže „Be The Hero You Are“ značky STR8, kterou organizuje společnost Sarantis SA (se sídlem GR. SARANTIS S.A. 26, Amaroussiou - Halandriou Street 151 25 Maroussi, Athens, Greece), a vyhraj úžasné ceny! Soutěž potrvá od 1/4/2017 do 30/6/2017 a mimo tuto dobu nelze soutěžit.
Aby se účastník úspěšně přihlásil do soutěže, musí se zaregistovat, uvést potřebné osobní údaje (jako např. jméno nebo e-mailovou adresu), vytvořit si na stránkách soutěže svůj profil, zadat výzvu v jedné z kategorií a nahrát minimálně 2 fotky/videa. Účastník smí zadat maximálně 3 výzvy.
Pokud má účastník účet na sociální síti Facebook, může se přihlásit na stránky soutěže přes tento účet.
Výherci budou o výhře informováni soukromou zprávou zaslanou do schránky jejich e-mailu nebo facebookového účtu.
Podmínkou pro vydání výhry je ověření osobních údajů výherce a potvrzení jeho účasti v soutěži Be The Hero You Are.
Pro vydání výhry bude po výherci vyžadován občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Výhry v soutěži není možno vyplácet v penězích nebo v jiné nepeněžní hodnotě.
STR8 si vyhrazuje právo provádět změny podmínek soutěže na základě včasného předchozího oznámení veřejnosti a také právo vyřadit ze soutěže ty účastníky, kteří nevyhovují stanoveným podmínkám.
Zásady používání webových stránek

1. OBECNÉ, SPECIÁLNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ
1.1 Současné podmínky použití (obecné podmínky použití) představují pravidla a podmínky pro používání těchto webových stránek. Obecné podmínky použití se týkají všech aspektů používání webových stránek a upravují je.
1.2 Společnost Sarantis SA, která je správcem webových stránek (dále správce), může kdykoli změnit současné obecné podmínky použití nebo nastavit zvláštní nebo dodatečné podmínky použití pro konkrétní části nebo funkce webových stránek, o kterých musí být uživatel informován před vstupem do dané části nebo před použitím dané funkce. O změně obecných podmínek použití nebo o stanovení zvláštních či dodatečných podmínek bude uživatel/návštěvník informován zveřejněním na webových stránkách s nutností odsouhlasení.
1.3 Obecné podmínky použití a jakékoli zvláštní nebo doplňkové další podmínky použití tvoří právně závaznou dohodu mezi správcem a uživatelem/návštěvníkem daných webových stránek.
 

2. PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽITÍ
2.1. Návštěvník nebo uživatel těchto webových stránek si musí pozorně přečíst obecné podmínky použití před návštěvou nebo používáním webových stránek a v případě nesouhlasu nesmí dané stránky používat. Návštěvník bere na vědomí, že užíváním webových stránek
uzavírá se správcem smlouvu o užívání těchto webových stránek za podmínek jejich použití a je jimi nadále vázán. Obecné podmínky použití se vztahují na celý obsah webových stránek.
 

3. POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
3.1. Při přístupu k webovým stránkám jsou uživatelé povinni dodržovat obecné podmínky použití a rozhodné právo, jakož i předpisy nebo zákony, případně zvyklosti a postupy, které byly ustaveny nebo použity správcem.
3.2. Uživateli je zakázáno používat webové stránky k poškození třetích stran jakýmkoli způsobem, jakož i jejich práv, včetně ale bez omezení, práva na ochranu jejich průmyslového a duševního vlastnictví a osobních údajů. Uživateli je zakázáno zničit, deaktivovat, přetížit webové stránky nebo jim způsobit škodu, používat neoprávněné prostředky zaměřené na změnu obsahu webových stránek, případně zasahovat do jejich funkce jakýmkoli způsobem. V případě, kdy je uživateli poskytnuta možnost přístupu k webovým stránkám třetích stran prostřednictvím webových stránek, je bezpodmínečně stanoveno, že správce nenese žádnou odpovědnost za obsah i obecně cokoli spojeného s těmito stránkami.
3.3. Uživatelé v každém případě berou na vědomí a akceptují, že jsou výhradně odpovědni za jakékoli újmy, ztráty nebo škody způsobené prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na konkrétní příčinu, formu a název, pokud ke vzniku újmy došlo v důsledku přímého či nepřímého porušení těchto podmínek uživatelem.
3.4. Užovatelé výslovně souhlasí s tím, že přenechávají veškerá práva na své příspěvky (fotky, videa etc.), které nahráli na webovou stránku a jsou zodpovědní za případné poškození třetí strany vlivem těchto příspěvků. Administrátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení vyřadit příspěvek, který je nezákonný, urážlivý atd.
 

4. OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK
4.1. Webové stránky budou obsahovat jak materiál pocházející od správce, tak obsah vytvářený uživateli. Výrobky nebo služby uvedené na těchto webových stránkách obsahující ochranné známky či jiné značky příslušných organizací, společností, partnerských subjektů, sdružení nebo publikací a jsou jejich duševním a průmyslovým vlastnictvím. Kromě výslovně uvedených výjimek (práva duševního vlastnictví třetích stran, partnerů a jiných subjektů a práva duševního vlastnictví na software patřící správci, který vyvinul webové stránky) je celý obsah webových stránek, včetně obrázků, grafiky, fotografií, designů, textů a všech souborů těchto webových stránek obecně vlastnictvím správce, chráněným zejm. jakožto duševní vlastnictví registrovanými ochrannými známkami a ochrannými známkami služeb a výrobků správce a chráněným příslušnými ustanoveními předpisů Řecka.
4.2. V důsledku toho je vše výše uvedené poskytováno uživateli pro osobní, nekomerční použití, pod podmínkou, že veškeré poznámky o autorských právech a dalších příslušných právech na ochranu duševního vlastnictví obsažené v původních materiálech budou zachovány ve všech kopiích těchto materiálů; současně je v jakémkoli případě zakázáno měnit materiál z webových stránek, reprodukovat nebo veřejně vystavit tento materiál, případně takový materiál spouštět, stahovat, distribuovat nebo používat pro komerční nebo jiné účely. Nejsou zejména, nikoli však výlučně, povoleny úpravy, pronájem, leasing, zapůjčení, prodej, distribuce nebo vytváření odvozených děl od výše uvedeného obsahu, zcela nebo zčásti, pokud to není výslovně písemně povoleno správcem v rámci samostatné smlouvy.
4.3. Výjimku tvoří případy, kdy je jedna kopie části obsahu bez jakýchkoli změn uložena v osobním počítači pro osobní, nikoli veřejné nebo komerční použití, bez odstranění označení
původu z těchto webových stránek a bez porušení příslušných zákonů na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví jakýmkoli způsobem.
4.4. Uživatel výslovně a bezpodmínečně přijímá odpovědnost za jakékoli své zásahy do obsahu webových stránek a důsledky těchto zásahů, včetně odpovědnosti za případné újmy, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené správcem při nápravě těchto zásahů; ve všech těchto případech správce nenese jakoukoli odpovědnost vůči uživateli nebo jakékoli třetí straně.
4.5. Uživatel užíváním webových stránek výslovně bere na vědomí a akceptuje, že přestože webové stránky poskytují uživatelům s nezbytnou technickou infrastrukturou a zdroji prostor ke zveřejnění/publikování obsahu, za všechny informace a obsah, ať už veřejně publikované, nebo přenášené soukromě, nese výhradní odpovědnost fyzická nebo právnická osoba, od které obsah pochází. To znamená, že uživatel je výlučně zodpovědný za veškerý obsah nahraný, zveřejněný, poslaný, přenášený nebo jinak zpřístupněný prostřednictvím služeb webových stránek. Správce nemůže, s ohledem na objem, jakož i účast třetích subjektů (fyzické osoby nebo právnické osoby), ovládat veškerý obsah odeslaný uživateli do služeb webových stránek, a proto nemůže zaručit přesnost, integritu, zákonnost nebo kvalitu takového obsahu.
 

5. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
5.1. S výjimkou nepřípustného omezení odpovědnosti daného zákonem není správce odpovědný vůči přímým nebo odvozeným právům uživatele nebo jiné třetí strany z titulu újmy či škody ať už na majetku, nebo nikoli - a to jak přímé, následné, nepřímé, v jakékoli jiné formě, bez ohledu na konkrétní název, formu a příčinu; a to jak při vymáhání právním nebo faktickém - případně za škody způsobené návštěvníky webových stránek nebo třetím stranám, z důvodů příčin týkajících se správcem nezapříčiněné nebo neovlivnitelné činnosti či nečinnosti webových stránek, případně použití webových stránek nebo jakýchkoli neoprávněných zásahů třetích stran do informací poskytnutých prostřednictvím webových stránek.
5.2. Správce a jeho partneři vyvinou veškeré možné úsilí k zajištění řádného fungování těchto webových stránek, nejsou však schopni zaručit, aby funkce webových stránek nebo jejich serverů byly nepřetržité a bez jakýchkoli vad, virů nebo podobných prvků.
 

6. INZERCE - SPONZORSTVÍ
6.1. Některé z jednotlivých stránek nebo služeb webových stránek mohou podporovat reklamní prostředky, případně sponzorství a mohou prezentovat reklamy a propagaci.
6.2. Způsob, metoda a rozsah reklamy a sponzorství na webových stránkách může správce změnit bez předchozího upozornění.
6.3. Uživatel výslovně a bezpodmínečně souhlasí s tím, že správce může na těchto stránkách umístit, případně zobrazit reklamy.
6.4. Jakákoli forma reklam na webových stránkách v žádném případě nepředstavuje povzbuzení nebo radu k provedení jakékoli akce, ale závisí na posouzení uživatelů/návštěvníků; veškerý obsah jim poskytnutý jim umožňuje jednat podle jejich vlastní vůle, bez jakékoli odpovědnosti ze strany správce.
 

7. CIZÍ OBSAH
7.1. Webové stránky obsahují doporučení prostřednictvím odkazů, hypertextových odkazů nebo reklamních bannerů na webové stránky třetích stran, jejichž dostupnost, obsah, zásady ochrany osobních údajů, kvalita a integrita služeb nejsou pod kontrolou správce. Správce
v žádném případě nenese naprosto žádnou odpovědnost za dostupnost, zásady ochrany osobních údajů, kvalitu nebo přesnost stránek a funkcí jakýchkoli webových stránek třetí strany, které jsou dostupné pro uživatele/návštěvníka prostřednictvím odkazů, hypertextových odkazů nebo bannerů. V důsledku toho v případě jakýchkoli problémů, které mohou vzniknout během návštěvy nebo používání těchto stránek/funkcí, návštěvník/uživatel musí neprodleně kontaktovat osoby zodpovědné za funkci těchto konkrétních webových stránek.
7.2. Správce nebude za žádných okolností hodnotit nebo schvalovat obsah nebo funkce webových stránek nebo stránek, na které jsou návštěvníci/uživatelé odkazováni nebo se kterým je spojen tento portál jakýmkoli způsobem, stejně jako přesnost, celistvost a obsah příspěvků od uživatelů na domovské stránce webu.
7.3. Uživatel bere na vědomí a výslovně a bezpodmínečně akceptuje, že správce nenese odpovědnost za jakékoli újmy, ztráty nebo škody, bez ohledu na konkrétní příčinu, název a formu, které mu mohly vzniknout v důsledku dostupnosti výše uvedených webových stránek nebo zdrojů třetích stran, případně vyplývající z jakékoli důvěry v celistvost, přesnost nebo existenci jakékoli reklamy, produktu nebo jiného materiálu, obsažené nebo dostupné na výše uvedených webových stránkách nebo zdrojích.
 

8. SOUTĚŽ
Pořadatelem soutěže je Sarantis SA.

8.1 PODMÍNKY ÚČASTI
I. Pro účast v soutěži je soutěžící povinen se do soutěže zaregistrovat poskytnutím svých osobních údajů (jméno, e-mailová adresa). Registrace může být platná pouze v případě, že soutěžící použijí zvláštní oddíl pole, do kterého mohou vyplnit své osobní údaje, a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Po úspěšné registraci uživatel obdrží potvrzující e-mail. Registrace se provádí na webových stránkách soutěže, případně mají-li soutěžící již osobní účet v síti Facebook, mají možnost přihlásit se na webové stránky pomocí tohoto účtu.
II. Do soutěže se mohou přihlásit osoby starší 13-ti let s trvalým pobytem na území České republiky vyplněním registračního formuláře, který je k dispozici na stránkách soutěže. Neplnoletí účastníci musí mít k přihlášení souhlas svých zákonných zástupců. Účastník musí souhlasit s platnými pravidly a podmínkami soutěže.
III. Soutěžní období trvá od 1/4/2017 do 30/6/2017. Soutěžní příspěvky vložené před začátkem nebo po vypršení soutěžního období jsou neplatné.
IV. Účast v soutěži je podmíněna bezvýhradní akceptací aktuálních obecných podmínek použití, jakož i dalších podmínek, v případě, že mají být pro účely soutěže využity jiné webové stránky, přičemž veškeré tyto podmínky jsou závazné ve všech ohledech pro všechny potenciální soutěžící, což soutěžící berou na vědomí a svou účastí v soutěži s tím vyjadřují souhlas.
V. Zaměstnanci a pracovníci (a jejich partneři, nejbližší rodinní příslušníci a členové domácnosti) pořadatele nebo správce a jeho příslušných divizí, poboček, agentur a podřízených společností, jakož i kdokoli jiný spojený jakýmkoli způsobem se soutěží nebo pomáhající při její přípravě, nejsou způsobilí k účasti v soutěži ani k získání jakékoli ceny.
VI. Pořadatel i správce si vyhrazuje bez dalšího právo ověřit způsobilost všech soutěžících a vyřadit jakéhokoli soutěžícího, pokud má důvody k přesvědčení, že porušil některá z pravidel soutěže. Současně také právo pro veškerá opatření vedoucí k ochraně osobních práv podle legislativy v Řecku podle závazných ustanovení a smluv.

 

8.2. CENY
V rámci soutěže lze získat skvělé ceny STR8:
1. 9,7 palcový iPad Pro Wifi Cellular 256 GB
2. 2 x 4 denní vstupenka na festival Colours of Ostrava
3. Produkty STR8 HERO.
8.3. VÝBĚR VÍTĚZE
Na konci soutěžního období bude vítěz vybrán na základě získaného počtu bodů podle tohoto bodového systému:
Začni svou výzvu: 150 bodů Nahraj své pokroky: 50 bodů za podklad Získej podporovatele: 100 bodů za podporovatele Dokončení první výzvy: 300 bodů Začátek druhé/třetí výzvy: 150 bodů Nahraj fotku/video pro druhou/třetí výzvu: 100 bodů za podklad Dokončení druhé/třetí výzvy: 250 bodů
Výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu do deseti (10) pracovních dnů s podrobnostmi o tom, jak si mohou cenu vyzvednout. Pokud výherci nebudou reagovat předepsaným způsobem na oznámení o výhře v soutěži ve stanoveném termínu, budou tito vyloučeni a cena bude udělena dalšímu soutěžícímu v pořadí. Vítězové budou mít sedm (7) dnů na potvrzení přijetí výhry a poskytnutí kontaktních údajů pro zaslání výhry.
Upozorňujeme, že pořadatel ani správce soutěže není zodpovědný za neúspěšnou komunikaci s vítězem pomocí kontaktních údajů poskytnutých při registraci.
8.4. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
I. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je ta pořadatelem stanovená. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Při převzetí výhry je výherce povinen prokázat splnění podmínek účasti v soutěži, bude-li to nutné.
II. Pořadatel může jednostranně změnit nebo zrušit soutěž nebo současné soutěžní podmínky a data účasti na základě vlastního uvážení zveřejněním nových soutěžních podmínek na webových stránkách soutěže.
IΙΙ. Budou-li podle názoru pořadatele existovat jakékoli pochybnosti o manipulaci s jakoukoli částí soutěže nebo jakékoli akci, která má vliv na správu, bezúhonnost, bezpečnost, spravedlnost nebo řádný průběh soutěže, vyhrazuje si pořadatel či správce právo dle svého uvážení diskvalifikovat fyzickou osobu, která manipuluje s průběhem účasti, a vyřadit všechny soutěžní příspěvky, o kterých se domnívá, že byly zařazeny podvodně, případně soutěž upravit, pozastavit nebo ukončit.
IV. Soutěžní příspěvky a další předložené materiály se stávají majetkem pořadatele nebo jeho propagačních partnerů a nebudou nikterak vráceny, resp. jejich zasláním soutěžící poskytuje pořadateli a správci neomezenou licenci k jejich užití na dobu trvání výkonu majetkových autorských práv k nim s právem sublicence s tím, že tuto licenci nemusí nabyvatelé využít. Správce ani pořadatel není zodpovědný za neúplné, pozdní, ztracené nebo nesprávné soutěžní příspěvky ani za technické závady, lidské chyby, ztracený/zpožděný přenos dat, opomenutí, přerušení, odstranění, vady nebo selhání spojení v rámci jakékoli sítě, počítačového vybavení, softwaru nebo jejich kombinace. Soutěžní příspěvky jsou neplatné, jsou-li jakýmkoli způsobem nečitelné, nepřesné, neúplné, upravené, kompilované, mechanicky reprodukované,
nepravidelné nebo jinak nevyhovují těmto pravidlům soutěže. Soutěžící odpovídají za to, že užitím jimi zaslaných příspěvků či jiných materiálů nebudou dotčena práva třetích osob.
V. Přestože se správce i pořadatel pokusí zajistit integritu soutěže, nejsou odpovědni za činy soutěžících nebo jiných osob ve spojení se soutěží, včetně pokusů soutěžících nebo jiných osob obcházet podmínky soutěže.
8.5. AUTORSKÁ PRÁVA, OSOBNÍ ÚDAJE A PRÁVA NA OCHRANU OSOBNOSTI
Tato soutěž není v žádném případě sponzorována, podporována ani spravována či spojena se sítí Facebook ani se žádnou jinou sociální sítí. Účastník poskytuje informace pouze pořadateli soutěže, případně správci, žádné jiné další straně. Poskytnuté informace budou použity v souvislosti s příslušnými platnými podmínkami ochrany soukromí. Aniž jsou dotčeny právní předpisy ochrany osobních údajů, soutěžící souhlasí a jsou vázáni následujícími podmínkami:
Vstupem do soutěže:
I. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezplatně nevýhradní celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení §12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoli v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoli autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn, nebo nikoli, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku. Soutěžící zároveň uděluje pořadateli svolení ke změnám nebo jinému zásahu do díla ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 autorského zákona s tím, že nedohodnou-li se pořadatel a soutěžící jinak, nebude soutěžící v takovém případě vykonávat autorský dohled.
II. Soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 3 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedenýmu zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.
III. Pro případ hlavní výhry v soutěži uděluje soutěžící pořadateli souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení na webové stránce a facebookovém profilu správce a dále v souladu s § 84–90 občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
8.6. PRAVIDLA SOUTĚŽE
Pravidla soutěže jsou uložena na webových stránkách a budou zveřejněna po celé období soutěže.
8.7. ROZHODNÉ PRÁVO
Tato soutěž a tyto soutěžní podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s řeckým právem. Případné spory nebo nároky, které mohou vzniknout v souvislosti se soutěží, podléhají jurisdikci řeckých soudů.
 

9. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
9.1. Obecné podmínky použití představují úplnou právní dohodu mezi uživatelem a správcem a upravují používání těchto webových stránek uživatelem.
9.2. Uživatelé přijímají výslovně a bezpodmínečně, že správce může poskytovat oznámení, včetně těch týkajících se změny podmínek použití, e-mailem, běžnou poštou nebo pomocí oznámení na webových stránkách.
9.3. Jakékoli zpoždění při výkonu nebo neschopnost vykonávat jakékoli právo na účet správce, ať už jednou, nebo opakovaně, se v žádném případě nepovažuje za zřeknutí se takového práva, které je možné uplatnit kdykoli.
9.4. V případě neplatnosti některého ustanovení těchto obecných podmínek použití uživatelé bezpodmínečně přijímají, že takové ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením či rovnocenným účinkem ze strany správce, které vyjadřuje skutečnou vůli obou stran. V žádném případě nebudou neplatností tohoto ustanovení ovlivněny zbývající podmínky použití, které zůstávají v platnosti a účinnosti.
 

10. DŮSLEDKY PORUŠENÍ PODMÍNEK POUŽITÍ
V případě porušení jakékoli z těchto podmínek ze strany uživatele, kromě jiných důsledků upravených zde nebo právními předpisy, má správce právo na základě vlastního uvážení uživateli přerušit dočasně nebo trvale možnost přístupu ke svým webovým stránkám.
 

11. PRÁVNÍ ŘÁD A ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto obecné podmínky použití se řídí výhradně právem Řecka. Případné spory budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy v Athénách v Řecku.
 

12. OSOBNÍ ÚDAJE PŘI POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
12.1. Správce podnikne veškerá přiměřená opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. Všechny osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a používány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, případně jinými relevantními právními předpisy vztahujícími se k takovým činnostem.
12.2. Správce zaručuje, že osobní údaje obsažené na webových stránkách nesmí být použity nepatřičně, nesmí být v žádném případě prodány nebo předány třetím stranám, nestanoví-li tyto podmínky jinak.
12.3 Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto údaje o uživatelích webových stránek nezbytné k plnění smlouvy o užití webových stránek dle čl. 2 : a) informace, které uživatel poskytne správci svým přístupem na webové stránky, jejich užitím a vyplněním formulářů na webové stránce (zejména jméno, příjmení, e-mail, adresa bydliště, telefonní číslo); b) záznamy o korespondenci mezi uživatelem a správcem; c) informace týkající se užití webové stránky uživatelem a zdroji tohoto přístupu.
Uživatelé, kteří nesouhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu a k účelu specifikovaném v těchto obecných podmínkách použití, nejsou oprávněni webovou stránku užívat.
12.4. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány k následujícím účelům: a) pro co nejefektivnější zobrazení webové stránky uživateli; b) vedení interních záznamů o užití webové stránky; c) proto, aby uživatel mohl obdržet informace, výrobky nebo služby, které požaduje od správce nebo o kterých se správce domnívá, že by uživatele mohly zajímat, včetně marketingových materiálů s využitím e-mailové adresy uživatele, pouze tehdy, když správce bude mít odpovídající souhlas; d) pro účely přímého marketingu elektronickou cestou (e-mail nebo SMS), pouze tehdy, když správce bude mít odpovídající souhlas; e) pro informování o změnách služeb správce.
12.5 Osobní údaje mohou být uchovávány na zabezpečených IT serverech správce v České republice. Zpřístupněním osobních údajů uživatelé souhlasí s tímto uchováním a zpracováním.
12.6. Souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele se uděluje na dobu jednoho roku ode dne jejich poskytnutí. Uživatel současně uděluje výslovný souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci.
12.7. Uživatel bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Uživatel si je vědom toho, že osobní údaje poskytuje dobrovolně. Potvrzuje, že se seznámil se svým právem přístupu k osobním údajům. Dále potvrzuje, že se seznámil se svými dalšími právy, zejména s právem požadovat na správci (příp. pověřených zpracovatelích) vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp. Rovněž bere na vědomí, že pokud správce nebo pověřený zpracovatel nevyhoví jeho žádosti, může se obrátit na příslušný úřad provádějící dohled nad dodržováním platných právních předpisů.
12.8. Zpřístupněním svých osobních údajů uživatelé souhlasí s výše specifikovaným uchováním a zpracováním osobních údajů, co do účelu zpracování, rozsahu poskytnutých osobních údajů, období zpracování a subjektu správce osobních údajů.