ROZPOCZNIJ
WYZWANIE

LUB

* Pola wymagane
DALEJ

Rejestrując się, akceptujesz warunki korzystania ze strony

Nie pamiętasz hasła?

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Warunki korzystania ze strony internetowej

1. OGÓLNE, SZCZEGÓLNE I DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA

1.1. Niniejsze warunki korzystania (Ogólne Warunki Korzystania) stanowią zasady oraz warunki użytkowania Strony Internetowej. Ogólne Warunki Korzystania poruszają
i regulują wszelkie aspekty użytkowania Strony Internetowej.

1.2. GR Sarantis S.A. z siedzibą w Atenach, będący administratorem Strony Internetowej, zwany dalej ,,Administratorem’’, może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany do obecnych Ogólnych Warunków Korzystania, jak również ustanawiać szczególne lub dodatkowe warunki korzystania w określonej sekcji bądź funkcji Strony Internetowej, o czym użytkownik powinien zostać poinformowany przed dokonaniem wpisu do danej sekcji bądź zmiany w danej funkcji.

1.3. Ogólne Warunki Korzystania, jak również szczególne i dodatkowe warunki korzystania składają się na prawnie obowiązującą umowę pomiędzy Administratorem
a użytkownikiem/odwiedzającym Stronę Internetową.

 

2. AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA

2.1. Odwiedzający bądź użytkownik Strony Internetowej jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Korzystania przed rozpoczęciem przeglądania lub użytkowania stron. W przypadku braku zgody na nie, korzystanie z danych stron jest zabronione. Ogólne Warunki Korzystania mają zastosowanie w całej zawartości Strony Internetowej.

 

3. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

3.1. Wchodząc na Stronę Internetową, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Ogólnych Warunków Korzystania oraz obowiązującego prawa, jak również wszelkich przepisów i/lub kodeksów i/lub praktyk postępowania oraz procedur ustanowionych
i stosowanych przez Administratora.

3.2. Użytkownikowi nie wolno korzystać ze Strony Internetowej w celu wyrządzania szkód osobom trzecim w żaden sposób, jak również naruszania ich praw, w tym między innymi ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz danych osobowych. Użytkownikowi zabrania się niszczenia, dezaktywowania i przeciążania Strony Internetowej oraz wyrządzania na niej szkód w celu uzyskania nielegalnych informacji dotyczących zmiany treści Strony Internetowej lub interweniowania w jej funkcji w żaden sposób. W przypadku uzyskania przez użytkownika dostępu do stron osób trzecich, Administrator w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treśći inne elementy związane z tymi stronami.

Użytkownik wyraźnie potwierdza, że posiada wszystkie prawa autorskie do treści postów, które zapmieszcza na stronie (zdjęć, video I inych formatów) oraz jest jedynym odpowiedzialnym za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek tych postów. Administrator zastrzega prawo do usunięcia treści uznanych za obraźliwe, nielegalne etc.

3.3. W każdym przypadku, użytkownicy przyjmują i akceptują fakt, iż ponoszą wyłączną odpowiedzialność za tego typu stratę bądź szkodę poniesioną przez Stronę Internetową
i osoby trzecie, bez względu na podaną przyczynę, formę i nazwę, a w konsekwencji naruszenie niniejszych postanowień pośrednio lub bezpośrednio.

 

4. DANE OSOBOWE

4.1. GR Sarantis S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia Ochrony Danych Osobowych z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.

4.2. GR Sarantis S.A. gwarantuje, że Dane Osobowe zawarte na Stronie Internetowej nie będą wykorzystywane w sposób niewłaściwy, sprzedawane bądź ujawniane osobom trzecim w żaden sposób.

4.3 GR Sarantis S.A. zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych użytkowników oraz ich dalszego użytkowania w celu przesyłania użytkownikom newsletterów oraz materiałów reklamowych informujących o działalności GR Sarantis S.A., powiązanych marek oraz tej konkretnej kampanii.

4.4. Poprzez korzystanie ze strony internetowej, użytkownicy zgadzają się i pozwalają Administratorowi oraz jego autoryzowanym partnerom na prawo do gromadzenia, przetwarzania w każdy sposób oraz przechowywania danych osobowych, dostarczanych przez użytkowników, w ramach funkcjonowania danej Strony Internetowej. Dokładne informacje dotyczące Danych Osobowych użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności Strony Internetowej.

4.5. Strona Internetowa podejmuje wszelkie niezbędne środki w zakresie bezpieczeństwa komunikacji, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

 

5. TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

5.1. Strona Internetowa zawiera materiał pochodzący od Administratora oraz treści tworzone przez użytkowników. Produkty i usługi wymienione na Stronie Internetowej oraz posiadające oznaczenia poszczególnych organizacji, firm, instytucji partnerskich, stowarzyszeń i publikacji są ich własnością intelektualną i przemysłową.

Ponadto, do wyraźnych wyjątków (prawa własności intelektualnej osób trzecich, partnerów i agencji, jak również prawa własności intelektualnej oprogramowania należącego do Administratora, które udoskonaliło stronę internetową) należy całkowita treść strony internetowej, wraz z obrazami, grafikami, fotografiami, projektami, tekstami i wszystkimi innymi plikami niniejszej Strony Internetowej, będącymi własnością intelektualną, zarejestrowanymi znakami towarowymi, produktami i usługami będącymi znakami towarowymi Administratora i chronionymi właściwymi przepisami Prawa w Polsce o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej.

5.2. W konsekwencji, wszystkie wymienione powyżej treści dostarcza się użytkownikowi
w celach osobistych i niekomercyjnych, pod warunkiem iż wszystkie dane zastrzeżone prawami autorskimi i innymi właściwymi prawami własności intelektualnej oraz umieszczone w materiale oryginalnym będą przechowywane we wszystkich egzemplarzach tego materiału. Zabrania się zmieniania materiału strony internetowej, jego kopiowania i publikowania, jak również realizowania, ściągania, rozpowszechniania i używania w żaden sposób, do celów komercyjnych i innych. Zabrania się modyfikacji, wynajmu, najmu, wypożyczania, sprzedaży, dystrybucji i tworzenia produktów pochodnych na podstawie powyższych treści, w całości lub w części, o ile nie uzyskano od Administratora odpowiedniego upoważnienia na piśmie, sporządzonego w oddzielnej umowie. 

5.3. Wyłącza się przypadki, w których pojedyncza kopia fragmentu treści jest zapisana na komputerze osobistym do użytku osobistego, lecz nie publicznego lub komercyjnego,
z nieusuniętym znakiem pochodzenia ze strony internetowej oraz bez naruszenia właściwych praw własności intelektualnej i przemysłowej w żaden sposób.

5.4. Użytkownik wyraźnie i bezwarunkowo akceptuje wyłączną odpowiedzialność za każdą interwencję w treść oraz jej konsekwencje, w tym każdą stratę bądź szkodę wszelkiego rodzaju poniesioną przez Administratora, który w każdym innym przypadku nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika bądź osoby trzeciej.

5.5. Ponadto, wzajemnie uznawany i zrozumiały jest fakt, że choć Strona Internetowa zapewnia użytkownikom zasoby i infrastrukturę techniczną niezbędne do umieszczania/publikowania treści, wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje
i treści, zamieszczane publicznie bądź przekazywane prywatnie, ponosi osoba fizyczna lub prawna, od której te informacje i treści pochodzą. Oznacza to, że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie umieszczane, publikowane, wysyłane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane treści poprzez Stronę Internetową. Administrator nie jest w stanie kontrolować wszystkich treści zamieszczanych przez użytkowników na Stronie Internetowej ze względu na ich ilość, jak również uczestnictwo agencji trzecich. Dlatego też nie może zagwarantować dokładności, integralności, legalności oraz jakości takich treści.

 

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Z wyjątkiem zakresu ograniczenia odpowiedzialności dozwolonego przez Prawo, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika lub innych osób trzecich korzystających z praw użytkownika za jakąkolwiek szkodę, w tym materialną, bezpośrednią lub pośrednią, lub w każdej innej formie, bez względu na daną nazwę, formę i jej przyczynę, za roszczenia prawne bądź w postępowaniu karnym lub za szkody wyrządzone przez odwiedzających Stronę Internetową lub osoby trzecie, z przyczyn dotyczących działania lub niedziałania i/lub użytkowania Strony Internetowej i/lub nielegalnych interwencji osób trzecich w informacje przekazywane za pośrednictwem Strony Internetowej. 

6.2. Administrator oraz jego partnerzy dołożą wszelkich możliwych starań, by zapewnić należyte funkcjonowanie niniejszej strony internetowej. Nie są jednak w stanie zagwarantować, że funkcje Strony Internetowej oraz jej serwerów będą niezawodne lub wolne od błędów, wirusów i podobnych elementów.

 

7. SPONSOROWANIE REKLAM

7.1. Niektóre witryny Strony Internetowej mogą wspierać zasoby reklamowe i/lub sponsorowanie oraz prezentować materiały reklamowe i promocyjne.

7.2. Sposób, metoda oraz zakres reklam i sponsorowania Strony Internetowej mogą być modyfikowane przez Administratora bez uprzedniego powiadomienia.

7.3. Użytkownik wyraźnie i bezwarunkowo akceptuje fakt, że Administrator może umieszczać i/lub wyświetlać reklamy na niniejszej Stronie Internetowej.

7.4. Żadna forma reklamy na Stronie Internetowej nie stanowi zachęty lub porady do przeprowadzenia określonej akcji, lecz podlega ocenie użytkowników/odwiedzających, nie narusza dostarczanych im treści oraz działania z woli własnej, wyłączając odpowiedzialność po stronie Administratora.

 

8. TREŚĆ OBCA

8.1. Strona Internetowa zawiera odnośniki w postaci łączy, hiperłączy oraz banerów reklamowych do stron internetowych osób trzecich, których dostępność, treść, polityka ochrony danych osobowych oraz integralność usług nie podlega kontroli Administratora. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, politykę ochrony danych osobowych, jakość oraz prawdziwość stron i funkcji stron internetowych osób trzecich, które są udostępniane użytkownikowi/odwiedzającemu za pomocą łączy, hiperłączy i banerów. W konsekwencji, w przypadku jakiegokolwiek problemu powstałego podczas przeglądania bądź korzystania z takich stron/funkcji, odwiedzający/użytkownik powinien natychmiastowo skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie danych stron.

8.2. Pod żadnym pozorem Administrator nie jest uważany za wspierającego bądź akceptującego treść i funkcje witryn oraz stron, do których przekierowywani są odwiedzający/użytkownicy lub z którymi portal jest w dany sposób połączony, a także prawdziwość, integralność oraz zawartość wpisów umieszczanych przez użytkowników na stronie głównej witryny.   

8.3. Użytkownik wyraźnie i bezwarunkowo akceptuje fakt, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, niezależnie od ich określonej przyczyny, nazwy
i formy, które użytkownicy mogli ponieść na skutek dostępności wcześniej wspomnianych stron internetowych i zasobów osób trzecich lub okazania zaufania co do ich integralności, prawdziwości lub istnienia reklamy, produktu lub innego materiału umieszczonego lub dostępnego na wcześniej wspomnianych stronach lub w zasobach.

  
9. KONKURS          

GR Sarantis S.A. przeprowadza Konkurs, zapewniając zwycięzcom nagrody.
9.1 KWALIFIKACJE

I. Aby wziąć udział w Konkursie, użytkownicy zobowiązują się podać informacje osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail). Rejestracja odbywa za pomocą specjalnego formularza, za pomocą którego uczestnicy podają wszelkie niezbędne dane. Każdy użytkownik, który dokona skutecznej rejestracji, otrzyma maila z potwierdzeniem.

II. Każda osoba może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Jednocześnie niedozwolony jest udział w konkursie za pośrednictwem osób trzecich.

III. Konkurs rozpoczyna się 18.04.2017 i kończy 18.06.2017. Zgłoszenia umieszczone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Konkursu są nieważne.

IV. Przystąpienie do Konkursu wymaga bezwzględnej akceptacji niniejszych Warunków Korzystania, jak również wszystkich innych przepisów przedstawionych za pośrednictwem stron internetowych do celów Konkursu, obowiązujących pod każdym względem wszystkich potencjalnych uczestników.

V. Pracownicy i dyrektorzy (oraz ich współmałżonkowie, najbliższa rodzina i członkowie gospodarstwa domowego) Administratora, a także poszczególne działy, oddziały, filie, agencje i inne jednostki powiązane z Konkursem lub pomagające w jego organizacji nie są uprawnione do uczestnictwa w Konkursie bądź otrzymania nagrody.

VI. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji wszystkich uczestników i ich dyskwalifikacji w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji świadczących o naruszeniu przez nich niniejszych Warunków Korzystania. 

9.2. NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

Nagrody pierwszego stopnia (dla zwycięzców poszczególnych kategorii)

Nagrody drugiego stopnia (za zajęcie drugiego miejsca w poszczególnych kategoriach)

Nagrody trzeciego stopnia (za trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach)

9.3. WYBÓR ZWYCIĘZCY

Organizator wyłoni zwycięzców na podstawie uzyskanych punktów (w przypadku jednakowej liczby punktów, o ostatecznym wyborze zwycięzcy zdecyduje jury) ze wszystkich zakwalifikowanych otrzymanych zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o szczegółach odebrania nagrody w ciągu 10 dni roboczych. Jeżeli pomimo prób nie uda nawiązać się kontaktu z potencjalnymi zwycięzcami, zostają oni zdyskwalifikowani, a nagroda przekazywana jest osobie, która zajęła kolejne miejsce. Zwycięzcy są zobowiązani potwierdzić przyjęcie nagrody w ciągu siedmiu (7) dni roboczych.  

Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowanie na stronie www.betheheroyouare.com/poland

Należy zaznaczyć, że Administrator nie odpowiada za nieudaną komunikację ze zwycięzcą wynikającą ze zmiany wcześniej uzgodnionych szczegółów i danych kontaktowych.

9.4. WARUNKI OGÓLNE

I. Z wyjątkiem przypadków, gdzie postanowiono inaczej w Oficjalnych Zasadach
i Warunkach, Administrator dokonuje wyboru współpracowników, nagród, produktów
i usług według własnego uznania. Nagroda (i/lub jej część) jest osobista, niezbywalna
i niewymienialna. Zabrania się zastąpienia lub wykupienia nagrody. W celu odebrania nagrody, Zwycięzcy poddają się weryfikacji tożsamości.   

II. Administrator ma prawo do modyfikowania i/lub odwoływania Konkursu i/lub niniejszych zasad oraz zamieszczania danych według własnego uznania poprzez publikowanie nowych zasad na Stronie Internetowej Konkursu.

IΙΙ. Jeżeli w opinii Administratora istnieje podejrzenie lub dowód rzeczywisty świadczący o manipulacji częścią Konkursu Promocyjnego lub działanie wpływające na administrację, integralność, zabezpieczenia, sprawiedliwość bądź prawidłowe przeprowadzenie Konkursu Promocyjnego, Administrator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, według własnego uznania, osoby manipulującej procesem wprowadzania zgłoszeń oraz unieważnienia wszelkich zgłoszeń zamieszczonych nieuczciwie, a także modyfikacji, zawieszenia bądź zakończenia Konkursu Promocyjnego.

IV. Zgłoszenia oraz inne udostępnione materiały stają się własnością Administratora i/lub jego partnera promocyjnego i nie będą zwracane. Administrator nie odpowiada za niekompletne, spóźnione, zgubione lub błędnie skierowane zgłoszenia oraz techniczną niesprawność, błędy ludzkie, zgubioną/opóźnioną transmisję danych, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady lub awarie sieci komunikacyjnych dotyczących sieci telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania bądź ich kombinacji. Zgłoszenia nieczytelne, nieprawdziwe, niekompletne, a także manipulowane, podrabiane, powielone w sposób mechaniczny, nielegalne i niezgodne z Oficjalnymi Zasadami i Warunkami są nieważne.

V. Administrator stara się zapewnić uczciwość w Konkursie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za powiązane z Konkursem działania uczestników lub innych osób , w tym  próby obejścia Oficjalnych Zasad i Warunków lub ingerowania w jakikolwiek inny sposób w administrację, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, integralność lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu przez uczestników lub inne osoby.

VI. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Konkurs nie będzie mógł być przeprowadzony zgodnie z planem z powodu szkód wywołanych wirusem komputerowym, błędami, manipulacją, bezprawną ingerencją, oszustwem, ograniczeniami technicznymi lub awariami, strajkami, kondycją branży, bankructwem lub likwidacją, zapotrzebowaniem rynkowym, obowiązującym prawem, nieprzewidzianymi przeszkodami lub jakimikolwiek innymi przyczynami, które w wyłącznej opinii Administratora spowodowały korupcję, zagrożenie, podważenie bądź wywarcie jakiegokolwiek wpływu na administrację, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, integralność, wykonalność lub poprawne przeprowadzenie Konkursu, Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Oficjalnych Zasad i Warunków i/lub odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Konkursu częściowo lub w całości według własnego uznania, a także do wyboru zwycięzcy spośród wszystkich zakwalifikowanych zgłoszeń otrzymanych do dnia odwołania, zakończenia, modyfikacji bądź zawieszenia Konkursu, w zależności od przypadku.

9.5. DANE OSOBOWE I DOBRA OSOBISTE

Ten konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspomagany lub zarządzany bądź powiązany z portalem Facebook oraz żadnym innym portalem społecznościowym. Uczestnik dostarcza informacje wyłącznie do GR Sarantis S.A. Przekazane informacje zostaną użyte w połączeniu z warunkami Polityki Prywatności stosowanymi w niniejszym dokumencie. Bez uszczerbku na obowiązującym prawie o ochronie danych osobowych, użytkownicy zgadzają sie na poniższe warunki:

Dostarczane informacje są używane w powiązaniu z obowiązującymi zasadami Polityki Prywatności. Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących danych osobowych, uczestnicy zgadzają się na przestrzeganie następujących zasad:

I. Poprzez przystąpienie do Konkursu, o ile nie zostało to zabronione przez prawo, potencjalni i wyłonieni zwycięzcy zgadzają się na używanie własnego nazwiska, głosu, zdjęcia i/lub podobizny w celach reklamowych i podobnych promocjach bez wynagrodzenia. Potencjalny zwycięzca oraz goście mogą być zobowiązani do dostarczenia podpisanego zaświadczenia potwierdzającego taką zgodę, o ile nie jest to zakazane przez prawo.

II. Zwycięzcy odbierający nagrodę mogą dodatkowo wysłać Administratorowi materiał audiowizualny do celów promocyjnych i reklamowych. Zwycięzcy bezwarunkowo zgadzają się i akceptują prawa Administratora do publikowania lub innego wykorzystania materiałów audiowizualnych, z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo. W żaden sposób nie narusza to dóbr osobistych bądź polityki prywatności. Zwycięzcy nie otrzymują wynagrodzenia, honorarium bądź uprawnień dotyczących wspomnianych publikacji, jak również innej działalności promocyjnej.

9.6. PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW

Niniejsze Oficjalne Zasady i Warunki znajdują się na stronie internetowej przez cały Okres Dokonywania Wpisów.

9.7. PRAWO WŁAŚCIWE

Konkurs oraz niniejsze Oficjalne Zasady i  Warunki podlegają i są intepretowane zgodnie z przepisami Polskiego prawa. Sądy Polskie są właściwe do rozwiązywania wszelkich sporów i roszczeń powstałych w procedurze Konkursu. 
 

10. ROZGRYWKA

10.1. W celu przystąpienia do Rozgrywki, potencjalni uczestnicy są zobowiązani do zalogowania się na ,,Stronie Internetowej’’ online, udzielenie odpowiedzi w quizie oraz poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, ze szczecgólnym uwzględnieniem poprawnego imienia, nazwiska i adresu mailowego. Uczestnicy potwierdzają, że mają powyżej 13 lat (pisemna zgoda rodzica), co uprawnia ich do wygrywania. Po zakończeniu rejestracji, uczestnik uzyskuje możliwość uczestnictwa w konkursie. Użytkownicy bezwarunkowo akceptują fakt, że rejestracja przy użyciu danych osobowych jest wymagana do uczestnictwa w Konkursie. Administrator podejmie wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z ustawodawstwem w Polsce oraz  wiążącymi przepisami i umowami.

10.2. GR Sarantis S.A. zastrzega prawo do korzystania ze słów i obrazów (treści użytkownika), stworzonych przez użytkowników zgodnie z zasadami i funkcjonowaniem Konkursu, w mediach społecznościowych na różne sposoby powiązanych z  działalnością zawodową Administratora.

 

11. INNE ROZPORZĄDZENIA

11.1. Ogólne Warunki Korzystania stanowią całość umowy prawnej pomiędzy użytkownikiem a Administratorem oraz regulują sposób korzystania ze Strony Internetowej przez użytkownika.

11.2. Użytkownicy wyraźnie i bezwarunkowo akceptują fakt, że Administrator może wysyłać powiadomienia, w tym dotyczące modyfikacji Warunków Korzystania, drogą mailową, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ogłoszeń.

11.3. Każde opóźnienie w wykonaniu bądź niewykonanie prawa w imieniu Administratora, jednokrotne lub wielokrotne, w żadnym wypadku nie oznacza zrzeczenia się danego prawa, które może być wykonane w każdym czasie.

11.4. W przypadku nieważności jakiegokolwiek przepisu niniejszych Warunków Korzystania, uczestnicy bezwarunkowo akceptują fakt, że dany przepis zostanie zastąpiony przez Administratora nowym przepisem, z równoważnym skutkiem, informujący o prawdziwej woli stron umowy. W każdym przypadku, pozostałe Warunki Użytkowania nie będą naruszone w wyniku nieważności jakiegokolwiek przepisu i zachowują ważność.

 

12. KONSEKWENCJE NARUSZENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA

W przypadu naruszenia jakiegokolwiek warunku przez użytkownika, z zastrzeżeniem innych konsekwencji przewidzianych w niniejszym dokumencie lub źródłach prawa, Administrator ma prawo według własnego uznania przerwać, czasowo lub trwale, dostęp do jego strony internetowej.

 

13. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Korzystania są regulowane wyłącznie przez Prawo w Polsce. Sądy posiadają wyłączną właściwość rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Korzystania.